Czy można używać podpisu elektronicznego w Polsce?

July 1, 2023, 7:59 a.m.
Czy można używać podpisu elektronicznego w Polsce?
Czy można używać podpisu elektronicznego w Polsce?
Podpis elektroniczny jest jednym z najważniejszych narzędzi w dzisiejszym świecie cyfrowym, umożliwiającym skuteczną i bezpieczną wymianę informacji oraz zawieranie transakcji i umów online. W Polsce, podobnie jak w większości państw europejskich, zastosowanie podpisu elektronicznego regulowane jest przez unijne przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie eIDAS.
Rozporządzenie eIDAS (ang. Electronic Identification, Authentication and trust Services) zostało wprowadzone w życie 1 lipca 2016 roku i stanowi jednolite ramy prawne dla stosowania różnych rodzajów elektronicznej identyfikacji, uwierzytelniania oraz usług zaufania. Celem eIDAS jest zapewnienie bezpieczeństwa i skuteczności procesów elektronicznych w całej Unii Europejskiej, ułatwienie korzystania z e-usług oraz promowanie zaufania do transakcji elektronicznych.
W Polsce, eIDAS implementowane jest przez Krajowe Centrum Certyfikacji (KCC), które jest odpowiedzialne za nadzór nad podpisem elektronicznym oraz usługami zaufania. KCC jest jednostką podległą Głównemu Urzędowi Miar i działa na podstawie przepisów ustawy o podpisie elektronicznym.
Podpis elektroniczny w Polsce jest rozumiany jako dane w formie elektronicznej, które są dołączone do innych danych elektronicznych lub logicznie związane z nimi, służące do uwierzytelniania się osoby, która je za pomocą podpisu postawiła.
Podpis elektroniczny może być wykorzystywany w wielu dziedzinach, takich jak zawieranie umów online, składanie deklaracji podatkowych, podpisywanie dokumentów elektronicznych, a także w procesach administracyjnych i prawnych. Wprowadzenie podpisu elektronicznego przyczynia się do oszczędności czasu i środków, eliminuje potrzebę fizycznego podpisywania dokumentów, a także wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa transakcji elektronicznych.
Warto zaznaczyć, że w Polsce obowiązują różne rodzaje podpisów elektronicznych, z których najważniejsze to:
1. Elektroniczny podpis kwalifikowany (qualified electronic signature) - jest najbardziej zaawansowaną i bezpieczną formą podpisu elektronicznego. Do jego używania wymaga się posiadania ważnego certyfikatu kwalifikowanego, który jest wydawany tylko przez autoryzowane instytucje certyfikacyjne.
2. Elektroniczny podpis niekwalifikowany (unqualified electronic signature) - jest prostszą formą podpisu elektronicznego, który nie może być używany do celów, dla których wymagana jest forma pisemna. Nie wymaga on posiadania specjalnego certyfikatu.
Podpis elektroniczny w Polsce ma moc prawną równoważną z podpisem własnoręcznym na papierze. Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, dokument z podpisem elektronicznym nie może być odrzucany jedynie ze względu na to, że jest w formie elektronicznej, oraz nie może być odrzucany jako dowód w postępowaniu sądowym tylko ze względu na to, że jest w formie elektronicznej.
Podsumowując, odpowiedź na pytanie "czy można używać podpisu elektronicznego w Polsce?" brzmi: tak, oczywiście! Podpis elektroniczny jest szeroko stosowany w Polsce, zgodnie z unijnym rozporządzeniem eIDAS oraz ustawą o podpisie elektronicznym. Jest to narzędzie, które znacząco ułatwia prowadzenie działań online, przyczynia się do oszczędności czasu i zasobów, a także zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność procesów elektronicznych.

Check out our services

Check out our product HelpRange. It is designed to securely store (GDPR compliant), share, protect, sell, e-sign and analyze usage of your documents.

Other Posts: